ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดมุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกเครื่องมือวัด ใช้งาน บำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และทวนสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือวัดได้