วัตถุประสงค์สมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจการผลิตหรือการรับจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของยานยนต์ภายในประเทศ  โดยร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวด้วย
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก  เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ของยานยนต์ทั้งภายใน - นอกประเทศ  เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารการค้าเกี่ยวกับวิสาหกิจดังกล่าว
4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอรับทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจการผลิตและการรับจ้างทำชิ้นส่วน  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์  ทั้งนี้ขึ้นกับความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมคุณภาพชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ที่ผลิตหรือรับจ้างทำหรือจำหน่ายโดยสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน  และส่งเสริมการผลิตและการรับจ้างทำของ  เพื่อให้สินค้าดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้อ’การของตลาด ตลอดจนวิจัย   และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
6. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ   เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจการผลิตและการรับจ้างทำ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
8. ส่งเสริมความสามัคคี กีฬาเพื่อพลานามัยและจัดงานสังสรรค์บันเทิงเป็นครั้งคราว  โดยไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง
9. ประกอบกิจการสาธารณกุศล และให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิก  ในด้านสวัสดิการภายในขอบเขตที่ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 22         แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
10. เป็นที่ปรึกษา และให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐ และเอกชน ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์  และชิ้นส่วนยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง