คำถามที่พบบ่อย

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

คำถามพบบ่อย

A:  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  เป็นหน่วยงานภาคเอกชน  ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อร่วมกันปกป้อง  และพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เติบโตเข็มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

A:  บทบาทสมาคม

 1. ร่วมมือกับภาครัฐบาลในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 2. เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อภาครัฐบาล
 3. ร่วมมือกับภาครัฐบาล องค์กรและสมาคมต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน   กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมยานยนต์ ฯลฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไทย
 4. ปกป้องสิทธิ์ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อสมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
 5. เป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อบริการสมาชิก

A:  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสมาคม

 1. นำปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนมา  เสนอและผลักดันให้มีการแก้ไข
 2. ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 3. ประสานงานในอันที่จะก่อให้เกิดการค้า  การพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างประเทศ
 4. ข้อมูลและข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นประจำ
 5. ข้อมูล คำปรึกษา  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสมาชิก
 6. สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
 7. ได้รับ Thailand Automotive Industry Directory  ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นทุกปี

A:  เป็นสมาชิกสมาคมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

    ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ (ผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยตรง) ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาชิก  โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปี ตามยอดขายของบริษัท ดังนี้

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิกฯ ปีละ  3,500 บาท

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ  500 -1,000 ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิก ฯ ปีละ  4,500 บาท

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิกฯ ปีละ  6,000 บาท

 2. สมาชิกสมทบ (อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง)  ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาชิก   โดยชำระล่วง หน้าเป็นรายปี ตามยอดขายของบริษัท ดังนี้

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิกฯ ปีละ  2,500 บาท

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500  - 1,000  ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิก ฯ ปีละ  3,500 บาท

  ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ค่าสมาชิกฯ ปีละ 4,500 บาท

 A:  ทำได้ 2  ช่องทางคือ  

1. กรอกใบสมัครผ่านช่องทาง E-summit

2.  download  ใบสมัคร แล้ว กรอกข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบส่งมายังสมาคม  ทาง  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ทั้ง 2 ช่องทางสามารถดูรายละเอียดได้จาก menu สมัครสมาชิก)

A:  ดูได้จาก menu ข้อมูลสมาชิก   สามารถเลือกดูข้อมูลได้ 3  รูปแบบ  คือ

1.  ดูทั้งหมด  เรื่องลำดับชื่อบริษัทตามตัวอักษร  

2.  เลือกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  ซึ่งมีทั้งหมด  155  กลุ่ม

3.  เลือกตามกลุ่มจังหวัดที่ตั้ง

A:  สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมายังสมาคม  ทาง E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เพื่อสมาคมดำเนินการแก้ไขต่อไป

A:  สามารถเข้าไปดำเนินการสั่งซื้อได้ใน menu    Directory

A:  สามารถเข้าไปดูข้อมูล  และกรอกแบบฟอร์มยืนยันการลงโฆษณาได้ใน menu   สนใจลงโฆษณา