ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  ร่วมกับ  บริษัท RX Tredex  Thailand จำกัด  จัดสัมมนาในหัวข้อ : Navigating Thailand's Automotive EV Disruption and Finding the Golden Exit Ticket  (เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและค้นหาประตูสู่อนาคตในโลกหลังยุค EV Disruption)  ซึ่งจัดในงาน Manufacturing Expo 2024    ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง SILK1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • บรรยายพิเศษ “อะไรคือขีดจากัดของอุตสาหกรรมยานยนต์: เข้าใจประเด็นสาคัญและสัญญาณเตือน”

โดย   คุณศรา จงบัญญัติเจริญ

         ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

 • บรรยายพิเศษ “การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรม”

              โดย  ดร.ลลิตา หฤทัยพันธน์

                     กรรมการบริหาร บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

 • เสวนาพิเศษ “เส้นทางประตูสู่อนาคตในยุคของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม”

โดย  -  คุณสมพล  ธนาดารงศักดิ์

                          นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

        -  คุณสุโรจน์  แสงสนิท

                         รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จากัด

                     -  คุณวิทวัฒน์  ทองเวส

                          เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

      -  คุณกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม

          ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

         บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

     -   คุณอริยะ ทวนทอง

       กรรมการบริหาร

                     บริษัท สยามซีเนเตอร์ จากัด

ดาเนินรายการโดย

   -   คุณศรา จงบัญญัติเจริญ

       ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

   -   คุณสุพจน์ สุขพิศาล

                     ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Download : https://shorturl.at/dWobT