กฏหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับ ภาษีอากร

 

 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งการย้ายเว็บไซต์กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาตรการเยียวยาทางการค้า  ได้แก่  มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure)  มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Measure)  มาตรการหลบเลี่ยงการตอบโต้การทุ่มเทตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention Measure)  และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure)  

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ถึงการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมผ่านคลองสุเอซ ร้อยละ 5 – 15 โดยหน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอซ (Suez Canel Authority: SCA) ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมเรือจำนวน 13 ประเภท

ประกาศสถาบันยานยนต์ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้า ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ

จดหมายข่าวฉบับนี้ รู้รอบเรื่องกฎหมาย โดยฝ่ายเศรษฐกิจ ภาษี และกฎหมาย และฝ่ายพัฒนา SMEs จะเขียนถึงบทสรุปและบทวิเคราะห์ของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริษัทของท่าน ทั้งที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ และที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาประกาศ และบทสรุป พร้อมทั้งทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะคะ

การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป