กฏหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับ ภาษีอากร

 

 

จดหมายข่าวฉบับนี้ รู้รอบเรื่องกฎหมาย โดยฝ่ายเศรษฐกิจ ภาษี และกฎหมาย และฝ่ายพัฒนา SMEs จะเขียนถึงบทสรุปและบทวิเคราะห์ของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริษัทของท่าน ทั้งที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ และที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาประกาศ และบทสรุป พร้อมทั้งทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะคะ

การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป

ผู้สนับสนุน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5