สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02-938-1990 #305 Fax. 02-938-1923 E-Mail: bhudit.buacan@intertek.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณรุ่งนภา สมบุญสุโข
2. คุณพรพิมล รัตนวิเชียร
3. คุณธีร์ มีแก้ว

ผลิตภัณฑ์

บริการห้องทดสอบผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

9 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 35


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก